ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)

pdf lnd thumb

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น