ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ว่าง

 

pdf lnd thumb