434302298_825049526317029_6797683852951133441_n.jpg

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภองาว

 

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นางสาว ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวงใต้ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีนางพัฒนา บุญทาทอง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภองาว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาวพร้อมด้วยนายธีรพล ศรีวงษ์ นายสมคิด จิตปลื้ม สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต 1 และ 2 อำเภองาว เลขานุการนายกฯ นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมให้กำลังใจเหล่า อสม.
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้านให้ดูแลสุขภาพคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม.ในการจัดการสุขภาพชุมชน และเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เสริมสร้าง ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ อสม.โดยการมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณสำหรับอสม.ดีเด่น ระดับ ภาค เขต จังหวัด และอำเภอ พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรสำหรับ อสม. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องครบ 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี มี อสม. เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ ทุกหมู่บ้าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภองาว จึงได้กำหนดจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 ในวันที่ 31 มีนาคม 2567
 
433134505_825050336316948_2188791891637793533_n.jpg 433141226_825049206317061_2336860078264203353_n.jpg 434342451_825051376316844_3524530402341479809_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง