434576683_820871913401457_1745525447705625217_n.jpg

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ.ลำปาง และประชาชนจังหวัดลำปาง

ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

วันที่ 26 มีนาคม 2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ.ลำปาง และประชาชนจังหวัดลำปาง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
💥เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กล่าวต้อนรับ โดยนายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 5 อำเภอเมืองลำปาง ทีมวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 170 คน ร่วมในพิธีเปิด
🔷เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง มีความรู้และทักษะอาชีพเกี่ยวกับงานช่างฝีมือที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำปางที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวในปัจจุบัน
➡️จัดอบรมในระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย
✳️หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
✳️หลักสูตรการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
✳️หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า
✳️หลักสูตรการทำโครงสร้างหน้าต่างอะลูมิเนียม
✳️หลักสูตรการซ่อมบำรุงอาคาร
.................................................................
การฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนโดยยึดหลักของการพึ่งตนเอง และการจัดการตนเองอย่างมีความสุข ถือเป็นพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ อย่างสมดุล การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของประชาชนจังหวัดลำปางอย่างทั่วถึง
 
434357461_820877576734224_4674397849045379220_n.jpg 434076673_820878146734167_9193890195119172751_n.jpg 434345991_820878156734166_7629813951557626936_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง