ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

pdf lnd thumb