พันธกิจ/ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

mission

พันธกิจที่   1   “ประชาเปี่ยมสุข”

                 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และสวัสดิการถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปาง

พันธกิจที่   2            “เศรษฐกิจดีทั่ว”

                 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

พันธกิจที่   3            “บริการเท่าเทียม”

                  ให้บริการสาธารณะประโยชน์ที่ดี แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม

พันธกิจที่   4            “ลำปางน่าอยู่”

                 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี

พันธกิจที่   5            “อบจ.เข้มแข็ง” พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ ยั่งยืนและเปี่ยมสุข

 

 

ค่านิยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

“ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ เปี่ยมจิตอาสา รุกงานพัฒนา ปวงประชามีสุข”

value

ความหมายของ อักษรย่อ ในค่านิยม “HAPPY”

 

Honesty :   ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง และมีความประพฤติชอบ

Achievement :  มุ่งผลสัมฤทธิ์ หมายถึง การทุ่มเทศักยภาพของตนเองเพื่อให้งานที่ทำสำเร็จลงได้ ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม อบจ.ลำปาง

Public-Mindfulness : เปี่ยมจิตอาสา หมายถึง การกระทำที่เต็มใจในการตระหนักรู้ คำนึงถึงส่วนรวม มีความพร้อม ปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการใช้และการรักษาสิ่งของที่เป็นของส่วนรวมในทุกระดับ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม

Proactive Work :  รุกงานพัฒนา หมายถึง การทำงานของคนที่ชอบคิด ชอบวางแผน จัดการและเตรียมการทุกอย่าง พร้อมแก้ปัญหาและทำงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต

Yield :  ปวงประชามีสุข หมายถึง กิจกรรม แผนงาน โครงการต่างๆ ของ อบจ. ช่วยส่งเสริม พัฒนา และสร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน