รายชื่อบุคลากรสังกัดสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรษานวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่ ประสงค์ถ่ายโอนภารกิจมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

 

pdf lnd thumb