ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

 

pdf lnd thumb