ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา
ในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 1. ประกาศรับสมัครฯ pdf lnd thumb

pdf lnd thumb 2. ภาคผนวก ก

pdf lnd thumb 3. ใบสมัคร