434323849_823151443173504_3941442278481397817_n.jpg

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษา

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปางกิจกรรม

"เสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2567

 

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โลห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปางกิจกรรม "เสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2567 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ,เขต 2 และเขต 3 ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง 30 แห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาทางการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำปาง ได้มอบป้ายสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้แก่
1.โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)
2.โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
3.โรงเรียนวัดหลวงวิทยา
4.โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา
5.โรงเรียนบ้านสบพลึง
6.โรงเรียนแม่ถอดวิทยา
7.โรงเรียนอนุบาลเกาะคา(น้ำตาลอนุเคราะห์)
8.โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา
9.โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
10.โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
11.โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
12.โรงเรียนเมืองปานวิทยา
13.โรงเรียนวังเหนือวิทยา
14.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
15.โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
16.โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
17.โรงเรียนเถินวิทยา
18.โรงเรียนแม่พริกวิทยา
19.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
20.โรงเรียนแม่ทะวิทยา
21.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
22.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
23.โรงเรียนไหล่หินวิทยา
24.โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
25.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
26.โรงเรียนแม่สันวิทยา
27.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
28.โรงเรียนสบจางวิทยา
29.โรงเรียนประชาราชวิทยา
30.โรงเรียนวอแก้ววิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โอกาสนี้ นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ,นายชยพล ศรีประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ,นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ,นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมงานในครั้งนี้
 
434198502_823152216506760_573701828962286108_n.jpg 434221531_823151923173456_6176367074359023193_n.jpg 434380800_823152013173447_8150098834019995487_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง