ร่างประกาศเชิญชวนโครงการจ้างเหมาบริการงานบริหารศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
อบจ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.ร่างประกาศ วิจารณ์งานบริหารจัดการขยะ
2.ราคากลาง
3.แบบแปลน
4.ขอบเขตของงานจ้าง