431534813_808122501343065_8125175633975999892_n.jpg

 

โครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลําปาง รุ่นที่ 2

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายวราวุฒิ หน่อคํา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2 โดยมี นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายเชน ปานสังข์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเสริมงาม ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเถิน เขต 2 นายสมศักดิ์ ทิบุญ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายมงคล เถาเปี้ยปลูก ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายเชิด ศานติยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ร่วมงาน ณ ห้องประชุมเวียงสังฆเติ๋น เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําปาง และคณะทํางานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลําปาง ได้ผสานความร่วมมือในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างรอบด้าน ผ่านการอบรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เกิดความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล ให้เป็นต้นแบบระดับอำเภอ และยกระดับสู่ต้นแบบในระดับจังหวัด ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จากพื้นที่อําเภอเถิน อําเภอแม่พริก อําเภอสบปราบ อําเภอเสริมงาม และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการบรรยายการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในงานสวัสดิการชุมชน จากทีมวิทยากร นำโดย นายดิเรก รังรองรจิตภูมิ
 
431597911_808122601343055_7210373049619303747_n.jpg 431569550_808122401343075_5525081402023556006_n.jpg 431837651_808122431343072_6401032920295670511_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  โภคิน  ขาวนวล 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง