435746540_827969746025007_4952164824894329613_n.jpg

"องค์กรเครือข่ายดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ"

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรเครือข่ายดีเด่นที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ" จาก
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเละความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว” ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
✳️กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" เพื่อสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความผูกพันของสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัวที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ และสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและเสริมสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในสังคม รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวในทุกมิติ ตลอดจนคนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่เอื้อต่อการดูแลกันและกันของทุกคนในครอบครัว
❇️โดยในส่วนของจังหวัดลำปางมีองค์กรเครือข่ายฯของจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
✅องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ตรงกับความต้องการและสภาวการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางมากที่สุด ส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง และให้ผู้สูงอายุในจังหวัดโดยเฉพาะแกนนำผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงถึงคุณงามความดีแก่ผู้สูงอายุจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ ผู้สูงอายุจังหวัดลำปางมีความเข้มแข็ง และเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคม เกิดการส่งต่อภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุสู่คนรุ่นหลังต่อไป.
 
434633738_827969052691743_7209711314506596259_n.jpg 435574166_827968892691759_1089361372710933483_n.jpg 435282104_827968882691760_8080223501345943912_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง