434313779_825980232890625_7359120578294454946_n.jpg

หารือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง

เพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีจังหวัดลำปาง

 

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง (กพสจ) นำโดยนางจิไรรัตน์ หล่อวิไลกุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปาง (กพสจ) พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 13 อำเภอ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี เพื่อส่งเสริมความรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีจังหวัดลำปาง ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองและพัฒนาสังคม อีกทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการสร้างเครือข่ายสตรีจังหวัดลำปางให้เข้มแข็งด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และกลุ่มสตรีจังหวัดลำปาง
 
434299634_825980122890636_2799336167427061000_n.jpg 434320926_825980126223969_8827589854739249782_n.jpg 434208210_825980256223956_4693752404012123700_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว  รุ่งเรือง ขันธิมา 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง