393346817_867835961637211_6890471097253342095_n.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

 

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มิวเซียมลำปาง
โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แจกพันธุ์กล้าไม้ โรงครัวพระราชทาน และกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์/ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ เป็นต้น
สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรักความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาดอันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

 

370240613_335393945839829_1625562110567260640_n.jpg 393422077_1753798065080587_1731920457106063478_n.jpg 393366672_3610834225828780_7880912869848145949_n.jpg

 

 

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง