434569159_821581403330508_1121722655998917281_n.jpg

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาเฝ้าระวังป้องกัน

แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง โดยนายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
👉โดย พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะสมาชิกสภาฯ เขต 1 อำเภอแม่ทะ นายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภาฯ เขต 3 อำเภอเมืองลำปาง นางฉันทพัฒน์ โนปิง สมาชิกสภาฯ เขต 6 อำเภอเมืองลำปาง นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภาฯ เขต 7 อำเภอเมืองลำปาง นายพีระเมศร์ ตื้อตันสกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) นางสาวศิริพร ปัญญาเสน หัวหน้าหน่วยจัดการระดับจังหวัดขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง และทีมวิทยากรร่วมในพิธี
🔷อบจ.ลำปางบูรณาการร่วมกับอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพื้นที่เกษตรจังหวัดลำปาง
🔷เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับแกนนำอาสา
เฝ้าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปางในการจัดการหมอกควันไฟป่า และพื้นที่เกษตร
🔷บูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานทุกภาคส่วนภาคีเครือข่าย แกนนำอาสาเฝ้าระวังฯ และประชาชน ในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในระดับพื้นที่ปฏิบัติการของจังหวัดลำปาง
🔷เพื่อให้แกนนำอาสาเฝ้าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง
สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔷และเพื่อให้แกนนำอาสาได้สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ปลอดฝุ่น
🔷กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำอาสาเฝ้าระวังป่าชุมชน ชุมชนลดการเผาป่าชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จาก 37 ชุมชน รวมจำนวน 100 คน จัดอบรมฯ ในระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567
------------------------------------------------------
🔷วันที่ 27 มีนาคม -การบรรยายความรู้ในการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร สถานการณ์ PM 2.5 เกินมาตรฐานส่งผลต่อสุขภาพ และนโยบายการจัดการห้องปลอดฝุ่น และฝึกอบรมการประกอบเครื่องฟอกอากาศแบบ DIY ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และ Node สสส. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔷วันที่ 28 มีนาคม -การให้ความรู้ในภาคทฤษฎี โดยคณะวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต และคณะวิทยากรศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------
โอกาสนี้ นายกตวงรัตน์ และสมาชิกสภา อบจ.ลำปางได้ร่วมพูดคุยสอบถามข้อมูลจากแกนนำอาสาฯ ด้วยความสนใจ พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเสียสละเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ของจังหวัดลำปาง
 
434550505_821584666663515_6498169186487109639_n.jpg 434571761_821581743330474_5640031329317644802_n.jpg 434572350_821583366663645_6100191803171941710_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง