433852149_820158310139484_8600205437423650364_n.jpg

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ.ลำปางและประชาชนจังหวัดลำปาง

 

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพ อบจ.ลำปางและประชาชนจังหวัดลำปาง โดยเวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ นายกมลชนก เดชะศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้สังเกตการณ์และวิทยากร รวม 30 คน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
✳️เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง มีความรู้และทักษะอาชีพเกี่ยวกับงานช่างฝีมือที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
✳️และเพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดลำปางที่ว่างงานและได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวในปัจจุบัน
👉นอกจากนี้ ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณค่า ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
โดยอาจารย์พัชรินทร์ พรหมวงค์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
-----------------------------------------------------------------------
➡️องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดลำปาง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนจังหวัดลำปางอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ .
 
434339146_820159586806023_1723498566306140620_n.jpg 434277449_820160060139309_5791045008438710769_n.jpg 434349739_820159763472672_2807304920585487717_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง