433242571_823932736428708_6106519366282170091_n.jpg

ครั่งเฟส ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมงาน ครั่งเฟส ครั้งที่ 1 "คน ครั่ง คราฟต์" มหกรรมผ้าย้อมสีครั่งลำปางโดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้ นางธยานี ศรีโรจนกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต 1 อำเภอแม่เมาะ ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ได้จัดกิจกรรม “คน ครั่ง คราฟต์”มหกรรมผ้าย้อมสีครั่งลำปาง ครั้งที่ 1 โดยเป็นกิจกรรมในโครงการวิจัยการจัดการความรู้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีครั่งเพื่อยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างแบรนด์อัตลักษณ์ "ลำปางเมืองผ้าย้อมครั่ง" ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การบริหารจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนและการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน
“ผ้าย้อมสีครั่ง” จุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้าจากโครงการวิจัย Lampang Learning City (การพัฒนาเมืองลำปางสู่เมืองแห่งการเรียนรู้จากฐานภูมิทางสังคมและวัฒนธรรม และ โครงการวิจัย Lampang Study (ลำปางศึกษา) ในปี 2564 โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. สู่การค้นพบศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาแบรนด์อัตลักษณ์ใหม่ของเมืองภายใต้แนวคิด “ลำปางนครแห่งครั่ง” และพัฒนาต่อยอดโดยการผลักดันส่งเสริมเชิงนโยบายระดับจังหวัดโดยประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 ให้ “สีครั่ง” เป็นหนึ่งในสีอัตลักษณ์ของลำปาง
ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการและบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครั่ง 13 อำเภอรวมทั้งการแสดงผลงานจากนักออกแบบ ผู้ประกอบธุรกิจผ้าครั่งลำปาง ฯลฯ.
 
434340183_823937996428182_684304062960984084_n.jpg 434214408_823937396428242_1846049748650528280_n.jpg 434323804_823937683094880_3053457553895174462_n.jpg
 

ภาพ/ข่าว   เตือนใจ  ภักดีวงศ์ 
  
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง