#ตรวจสอบทรัพย์สินของ อบจ.ลำปาง

          วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวดวงดาว อานุภาพยรรยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยลงพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง ได้แก่
1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.4071 บ้านดอนไชย – บ้านแหงเหนือ ช่วงบ้านดอนไชย หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,040,000 บาท
2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อฮ้อ ช่วงระหว่างบ้านร่องเห็ด หมู่ 3 – บ้านแม่งอน หมู่ 5 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 3,530,000 บาท
3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลป.ถ. 1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อฮ้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,995,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านทุ่งศาลา หมู่ 1 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 967,000 บาท
5. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ถนนสายทางบ้านร่องเห็ด หมู่ 3 ตำบลบ้านแหง – บ้านดอนไชย หมู่ 4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และช่วงที่ 2 ถนนสายทางบ้านอ้อน – บ้านแม่แป้น หมู่ 5 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 3,179,000 บาท
6. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0042 บ้านร่องเห็ด-บ้านบ่อฮ้อ ช่วงบ้านร่องเห็ดพัฒนา หมู่ 8 – บ้านบ่อฮ้อ หมู่ 4 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,790,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0042 บ้านร่องเห็ด – บ้านบ่อห้อ อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,695,000 บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนถ่ายโอนตามภารกิจ สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 - อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 797,000 บาท
9. โครงการก่อสร้างเมรุสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน ตำบลบ้านร้อง – ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ณ บ้านร้อง หมู่ 2 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 993,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ณ บ้านนาแรม หมู่ 1 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 910,000 บาท
11. โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยอูน หมู่ 2 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 974,000 บาท
12. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพแบบเตาเดียว จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ปงมะโอ หมู่ 4 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง และจุดที่ 2 บ้านปันเหนือ หมู่ 4 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,799,000 บาท
13. โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านหนองเหียง หมู่ 2 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 997,000 บาท
14. โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ณ บ้านปันใต้ หมู่ 5 ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 918,000 บาท
15. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านงิ้วงาม หมู่ 4 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว – ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,990,000 บาท
16. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0043 บ้านแม่ตีบ – บ้านงิ้วงาม หมู่ 4 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,535,000 บาท
17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0043 บ้านแม่ตีบ – บ้านงิ้วงาม อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,910,000 บาท
18. โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่ตีบ หมู่ 1 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 163,000 บาท
19. โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน (เมรุ) ในเขตพื้นที่ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ณ บ้านดอกคำใต้ หมู่ 1 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง งบประมาณ 910,000 บาท
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม