วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  วันที่  22 สิงหาคม 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : กองการเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม