“เที่ยงธรรม ให้คำปรึกษา พัฒนาก้าวไกล” (Equitable Advising Development Progress)

โดยมีคำจำกัดความ เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

  1. เที่ยงธรรม (Equitable)

1.1  วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1.2  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึก และด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
1.3  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติทางราชการอย่างเคร่งครัด
1.4  ดำเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.5  ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใด ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นโดยมิชอบ 

  1. ให้คำปรึกษา พัฒนาก้าวไกล (Advising Development progress)

2.1  มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
2.2  ปฏิบัติงานกับหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ร่วมงาน ด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกันและพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติทางราชการอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่อง
2.4  ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางราชการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการ    รับฟังผู้มาขอคำปรึกษา ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ แต่ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
2.5  การปฏิบัติในฐานะการตรวจสอบภายใน พึงใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานและในการส่งเสริมสนับสนุนการให้คำปรึกษา คำแนะนำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม