หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานราชการตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำและติดตามผลการตรวจสอบ ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการในสังกัดฯ บรรลุเป้าหมายดำเนินการและความถูกต้อง และเพื่อให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดกฎบัตร มีรายละเอียดดังนี้.-

                        สายงานบังคับบัญชา

                   -  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างประหยัด ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

                   2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สอดคล้องกับนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                   3. เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

                   4. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัด และได้รับการดูแลรักษา  อย่างเพียงพอ

 

                   5. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไข และปรับปรุง       ให้ถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม