หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          หน่วยตรวจรับ                                 หน่วยรับตรวจ

      หน่วยตรวจสอบภายใน                         1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                                                   2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                                                   3. กองแผนและงบประมาณ

                                                                   4. กองคลัง

                                                                   5. กองช่าง

                                                                   6. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

                                                                   7. กองพัสดุและทรัพย์สิน

                                                                   8. โรงเรียนในสังกัดฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม