หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าดำเนินการตรวจสอบ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ตรวจสอบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

                                                    

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม