ความเป็นอิสระ

                    หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากกิจการทั้งปวงขององค์กรฯ ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน

สิทธิ/ไม่มีสิทธิ

                    ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ ดังนี้

                    -  มีสิทธิในการตรวจสอบ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการตรวจสอบรวมถึงมีความเป็นอิสระในการจัดสรรทรัพยากร การกำหนดแผนและความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์            การตรวจสอบที่กำหนดไว้

                    -  มีสิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเข้าถึงข้อมูลรายงานทั้งที่เป็นรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน บันทึกข้อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา การสัมภาษณ์ และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบฯ

                    -  มีสิทธิเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบฯ ตามที่เห็นสมควร

                    ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังนี้

                    -  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน

                    -  จัดทำหรืออนุมัติรายงานทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบปกติ

                    -  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยตรวจสอบภายใน ยกเว้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ

คุณสมบัติ

                    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   -  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่องค์กรฯ

                   -  เป็นผู้มีคุณธรรม ปราศจากความลำเอียง และอคติ

                   -  เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยา และมีทัศนคติที่ดี

                   -  เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม