อำนาจหน้าที่และขอบเขตในการปฏิบัติงาน

                    1.  การตรวจสอบการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

                             -  เงินตามงบประมาณ

                             -  เงินนอกงบประมาณ

                             -  เงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ

                    2.  การตรวจสอบงบประมาณ

                             -  การจัดทำงบประมาณ

                             -  การจัดทำแผนฯ

                             -  การบริหารงบประมาณ

                             -  การควบคุมเงินงบประมาณ

                    3.  การตรวจสอบพัสดุ

                    4.  การตรวจสอบเกี่ยวกับการลงบัญชี

                    5.  การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้

                    6.  การตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้

                    7.  งานตรวจสอบภายในแต่ละสำนัก/กอง

                    8.  งานตรวจสอบฎีกาที่เบิกจ่ายแล้วทุกสำนัก/กอง

                    9.  ประสานงานระหว่างหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด และทำหน้าที่รายงานผล

10.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร งานระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหาร

       ส่วนจังหวัดลำปาง

 

                  11.  งานตรวจสอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม