หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานราชการตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำและติดตามผลการตรวจสอบ ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการในสังกัดฯ บรรลุเป้าหมายดำเนินการและความถูกต้อง และเพื่อให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม