กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย   วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

                    ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ  ส่วนราชการ พ.ศ. 2551

                    คำนิยาม

                    การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

                    วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างประหยัด ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

                    2.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สอดคล้องกับนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                    3.  เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

                    4.  เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัด และได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ

                    5.  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไข และปรับปรุงให้ถูกต้อง

                    สายการบังคับบัญชา

                    1.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                    2.  การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอขออนุมัติต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

                    3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบประจำปี เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม