วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  27 เมษายน 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม