หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าดำเนินการตรวจสอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

หน่วยรับตรวจ : กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม