1. สร้างระบบและกลไกงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยรับตรวจ
  2. เพิ่มมูลค่าและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
  3. สร้างความเชื่อมั่นในองค์กร และเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก
  4. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม     ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
  5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งบริหารงานด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
  6. ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประหยัด
  7. ให้บริการ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำและบริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการและปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องปราม มิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ  ของทางราชการ
  9. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ ให้คำปรึกษาของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
  10. ประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

                   

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม