วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  13 พฤศจิกายน 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                       

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม