มาตรฐานการปฏิบัติงาน

                    ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐาน          การตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กำหนด

                    การพัฒนางานตรวจสอบภายใน

                    1.  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในและด้านอื่น ๆ รวมทั้งต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานอย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน

                    2.  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมาตรฐาน  มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

                    กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม