วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  24 กรกฎาคม 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม