หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าดำเนินการตรวจสอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

หน่วยรับตรวจ : กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม