#ตรวจสอบทรัพย์สินของ อบจ.ลำปาง
          วันที่ 21 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวดวงดาว
อานุภาพยรรยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ
จังหวัดลำปาง ได้แก่
1. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งฮั้ว หมู่ 4 - บ้านทุ่งฮั้วพัฒนา หมู่ 11 ตำบลทุ่งฮั้ว บ้านแม่ม่า หมู่ 1 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,296,300 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งปี้ หมู่ 1 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
งบประมาณ 1,678,000 บาท
3. โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน (เมรุ) ในเขต ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 959,595 บาท
4. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,740,000 บาท
5. โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0068 บ้านวังเหนือ-บ้านฮ่างวังแก้ว ช่วงบ้านทุ่งเป้า หมู่ 4 - บ้านแม่เฮียว หมู่ 7 ตำบลหลวงเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,900,000 บาท
6. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทางลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน - บ้านร่องเคาะ ช่วงบ้านแจ้คอน หมู่ 6 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ่ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 9,890,000 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,388,000 บาท
8. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสพัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. 1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,527,000 บาท
9. โครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.1-0063 บ้านแจ้คอน-บ้านร่องเคาะ ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,995,000 บาท
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม