วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

รับการตรวจสอบของคณะตรวจสอบฯ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม