วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  27 มิถุนายน 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : กองสาธารณสุข

                      

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม