#ตรวจสอบทรัพย์สินของ อบจ.ลำปาง

          วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวดวงดาว อานุภาพยรรยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยลงพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้แก่

  1. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งวิเชต หมู่ 11 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,995,000 บาท
  2. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนเหนือวัด (บ้านเกาะ) หมู่ 9 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 199,000 บาท
  3. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,997,000 บาท
  4. โครงการซ่อมสร้างทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ช่วงบ้านสบฟ้า หมู่ 7 – บ้านวังสัก หมู่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 1,236,000 บาท
  5. โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ. 1-0062 วัดผาแดงหลวง – บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง งบประมาณ 2,750,000 บาท

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม