วันที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ  23 พฤษภาคม 2566

การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ลำปาง

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง

                                           

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม