นางจิรภา  พอจิต
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

 054 237671

 

               

           นางสาวดวงดาว  อานุภาพยรรยง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

                   นางอมรรัตน์  เพ็งสมบูรณ์
     นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวสโรชา  หม้อศรีใจ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยาวุฒิ

นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

นางธิญาดา  จันต๊ะวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม