หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

621 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130  

โทรศัพท์ 0 5423 7671 โทรสาร 0 5423 7671

ภายใน โทร 7671 , 1029

ความเป็นอิสระ

                    หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากกิจการทั้งปวงขององค์กรฯ ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน

สิทธิ/ไม่มีสิทธิ

                    ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ ดังนี้

                    -  มีสิทธิในการตรวจสอบ และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการตรวจสอบรวมถึงมีความเป็นอิสระในการจัดสรรทรัพยากร การกำหนดแผนและความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์            การตรวจสอบที่กำหนดไว้

                    -  มีสิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเข้าถึงข้อมูลรายงานทั้งที่เป็นรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน บันทึกข้อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา การสัมภาษณ์ และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบฯ

                    -  มีสิทธิเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบฯ ตามที่เห็นสมควร

                    ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังนี้

                    -  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน

                    -  จัดทำหรืออนุมัติรายงานทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบปกติ

                    -  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยตรวจสอบภายใน ยกเว้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ

คุณสมบัติ

                    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   -  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่องค์กรฯ

                   -  เป็นผู้มีคุณธรรม ปราศจากความลำเอียง และอคติ

                   -  เป็นผู้มีศีลธรรมจรรยา และมีทัศนคติที่ดี

                   -  เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างมั่นคงไม่เสื่อมคลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          หน่วยตรวจรับ                                 หน่วยรับตรวจ

      หน่วยตรวจสอบภายใน                         1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                                                   2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

                                                                   3. กองแผนและงบประมาณ

                                                                   4. กองคลัง

                                                                   5. กองช่าง

                                                                   6. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

                                                                   7. กองพัสดุและทรัพย์สิน

                                                                   8. โรงเรียนในสังกัดฯ

อำนาจหน้าที่และขอบเขตในการปฏิบัติงาน

                    1.  การตรวจสอบการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน

                             -  เงินตามงบประมาณ

                             -  เงินนอกงบประมาณ

                             -  เงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ

                    2.  การตรวจสอบงบประมาณ

                             -  การจัดทำงบประมาณ

                             -  การจัดทำแผนฯ

                             -  การบริหารงบประมาณ

                             -  การควบคุมเงินงบประมาณ

                    3.  การตรวจสอบพัสดุ

                    4.  การตรวจสอบเกี่ยวกับการลงบัญชี

                    5.  การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้

                    6.  การตรวจสอบเงินยืมและการส่งใช้

                    7.  งานตรวจสอบภายในแต่ละสำนัก/กอง

                    8.  งานตรวจสอบฎีกาที่เบิกจ่ายแล้วทุกสำนัก/กอง

                    9.  ประสานงานระหว่างหน่วยงานตามกฎหมายกำหนด และทำหน้าที่รายงานผล

10.  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร งานระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหาร

       ส่วนจังหวัดลำปาง

 

                  11.  งานตรวจสอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานราชการตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำและติดตามผลการตรวจสอบ ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการในสังกัดฯ บรรลุเป้าหมายดำเนินการและความถูกต้อง และเพื่อให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดกฎบัตร มีรายละเอียดดังนี้.-

                        สายงานบังคับบัญชา

                   -  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์

                   1. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นไปอย่างประหยัด ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

                   2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สอดคล้องกับนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

                   3. เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

                   4. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างประหยัด และได้รับการดูแลรักษา  อย่างเพียงพอ

 

                   5. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการแก้ไข และปรับปรุง       ให้ถูกต้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการ/กิจกรรม