คลังความรู้ (KM)


 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน <<ดาวน์โหลด>>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘)  << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓)  << ดาวน์โหลด >> 

  แบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕) << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ << ดาวน์โหลด >>

  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนเงินประกันสัญญา << ดาวน์โหลด >>

  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ << ดาวน์โหลด >>

  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕) << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๙) << ดาวน์โหลด >>

  ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙) << ดาวน์โหลด >>