ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้


ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีนางดวงพร  เขื่อนสอน ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองงานแนะนำ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีผู้ใต้บังคับบัญชา รับผิดชอบและปฏิบัติงานในหน้าที่ 

บุคลากร

    -  นางดวงพร  เขื่อนสอน
    -  นางสุพัตรา   มาตรชลการ
    -  นางสมพร    ปางเดิม
    -  นายอานนท์  จันทร์สม    
   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้)
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

      -  งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
      -  งานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
      -  งานการรับเงิน นำส่งเงิน การจัดทำใบสำคัญสรุปการนำส่งเงินและการจัดเก็บรายได้  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รวมทั้งเงินนอกงบประมาณและเงินรับฝากอื่นๆ
      -  งานการรับเงินด้วยระบบ New GFMIS Thai
      -  งานตรวจสอบการรับเงินประจำวัน
      -  งานปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ อบจ.
      -  งานควบคุมการรับเงินและนำส่งเงินประจำวัน
      -  งานสำรวจและวางแผนพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
      -  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 
      -  งานการชี้แจงแนะนำผู้ประกอบการค้าปลีกน้ำมันฯ โรงแรมและยาสูบ  
      -  งานทะเบียนข้อมูลผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
      -  งานออกหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการ กรณีมีผู้ค้างชำระภาษี (ทุกประเภท)
      -  งานฐานข้อมูลภาษีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
      -  งานรายงานรายได้ประเภทค่าธรรมเนียมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรม
      -  งานรายงานรายได้ประเภทภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีกน้ำมันและยาสูบ
      -  งานตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารด้วยระบบ  New  Corporate Online 
      -  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น
      -  งานประสานการจัดเก็บรายได้กับหน่วยราชการอื่น 
      -  งานวิชาการด้านการพัฒนาเร่งรัดรายได้
      -  งานรวบรวมข้อมูลสถิติรายได้และงานวิเคราะห์เงินรายได้
      -  งานรับคำขอจดทะเบียนสถานการค้าและออกใบทะเบียนสถานการค้า
      -  งานรับการยื่นแบบรายการภาษีและการชำระภาษีและงบเดือนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
      -  งานจัดทำทะเบียนคุม อปท. ที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคิดอัตราค่าบริการขยะของศูนย์ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
      -  งานออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มหรือการเรียกเก็บภาษีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม เพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
      -  งานออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อตรวจสอบไต่สวนภาษี (แบบ อบจ.02-1) เมื่อได้รับอนุมัติให้ออกหนังสือเรียกได้แล้ว และให้มีหนังสือแจ้งเตือนหากผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตาม
      -  งานรับคำขอจดย้าย เลิก ควบกิจการหรือโอนสถานการค้า
      -  งานออกหนังสือสอบถามหรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐานหรือสิ่งอื่นที่จำเป็นไปยังผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2556
      -  งานรับคำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเพื่อเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาสั่งการ
      -  งานบันทึกข้อมูลผู้เสียภาษีในระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
      -  งานบันทึกการรับเงิน จัดทำใบนำส่งเงินและใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงินในระบบการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
      -  งานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับ อบจ.ลำปาง (กองคลัง) ตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
      -  งานจัดทำประกาศรายชื่อผู้ประกอบการค้าน้ำมัน โรงแรมและยาสูบ                     
      -  งานการจัดทำทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีน้ำมัน โรงแรมและยาสูบ
      -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย