ฝ่ายการเงินและบัญชี


ฝ่ายการเงินและบัญชี มีนางรณิษฐา  ก๋องมี ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาตรวจสอบ แนะนำ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีผู้ใต้บังคับบัญชา รับผิดชอบ และปฏิบัติงานในหน้าที่

บุคลากร
    -  นางรณิษฐา  ก๋องมี
    -  นางสาววรรณา   บุญมายวง
    -  นางสาวอัญชิสา   ตันธิมา
    -  นายพชร   สุฤทธิ์
    -  นางรุ่งระวี   แผ่นทอง
    -  นางลมัยพร  ใจเย็น
    -  นางสาวธนัฎฐา  หาญจักรคำ
    -  นางณัฐนลิน   สายคำมา
    -  ว่าที่ ร.ต.หญิงปราณี  พรมวิชัย
    -  นางสาววิไลวรรณ  ดงเย็น
    -  นางสาวเขมจิรา  เทพศิริ   
    -  นางพิมผกา  คชาปัญญา
     - นางสาวศิรินภา  ใจกล้า
   นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี)
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


หน้าที่และความรับผิดชอบ

      -  งานการเบิกจ่ายเงิน รับ นำส่ง เก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
      -  งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่น ๆ
      -  งานเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ อบจ.
      -  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
      -  งานตรวจสอบฎีกาและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
      -  งานฝาก – ถอนเงินฝากธนาคาร
      -  งานขออนุมัติเบิกตัดปี และเงินรับจ่ายเหลื่อมปี
      -  งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองราชการ
      -  งานตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการจ่ายเงินฯ
      -  งานวิชาการด้านการเงิน
      -  งานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      -  งานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของ อบจ. และแผนการเบิกจ่ายเงินจากจังหวัด
      -  งานจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง
      -  งานนโยบายการบริการด้านการเงินการคลัง และการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
      -  งานการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิทุกประเภท ทุกหมวดรายจ่าย
      -  งานเกี่ยวกับกับการเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท
      -  งานการหักภาษีเงินได้และการนำส่งสรรพากร
      -  งานขออนุมัติการกันเงินต่อสภาฯ กันเงินต่อผู้บริหาร รวมทั้งขอขยายเวลา
      -  งานการบันทึกบัญชีด้วยระบบ e-LAAS ด้านการเบิกจ่ายเงิน
      -  งานการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการ, พนักงาน, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการบำนาญ อบจ., ข้าราชการบำนาญ (ครู)
      -  งานการสอบสวนทายาทเพื่อขอรับบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษของข้าราชการบำนาญ (ครู) ข้าราชการส่วนจังหวัด
      -  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย