ฝ่ายบริหารงานคลัง


ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีนางสาวปัณรสี  ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองงาน แนะนำ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

บุคลากร

    -  นางสาวปัณรสี  ตันเกียรติชัย
    -  นางอุไรวรรณ  เครือหงษ์
    -  นางชไมพร  หน่อแก้ว
    -  นางจามรี  สารเชื้อ  
    -  นางสาวภัคคิณี  สุขสกุล
    -  นางสาวพรรนิดา  ทานุชิต
   นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

     -  งานจัดทำบัญชีทุกประเภท
     -  งานทะเบียนคุมเงินรายได้ รายจ่ายทุกประเภท
     -  งานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี
     -  งานจัดทำงบประมาณ 
     -  งานจัดทำรายงานรับ – จ่ายเงินสด รายงานกระแสเงินสด และงบทดลอง
     -  งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบหนี้สิน งบเงินสะสม
     -  งานรายงานสถานะ การเงินประจำวัน
     -  งานจัดทำกระดาษทำการ และรายงานรายจ่ายงบประมาณ
     -  งานเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการบัญชี
     -  งานการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
     -  งานควบคุม การรับ – จ่าย เงินสะสม 
     -  งานสำรวจแบบพิมพ์และควบคุมการเบิกจ่าย
     -  งานจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
     -  งานทำลายเอกสาร
     -  งานรวบรวมผลการปฏิบัติงานและเอกสารในการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
     -  งานจัดวาง และประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง 
     -  งานตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่ายก่อนจัดเก็บฏีกา
     -  งานสวัสดิการข้าราชการส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำ
     -  งานจัดซื้อจัดจ้างทุกหมวดรายจ่ายของกองคลัง และวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
     -  งานการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองคลัง และการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
     -  งานจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ ใบผ่านรายการทั่วไป และการปรับปรุงบัญชีบนระบบ E-LAAS 
     -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย