ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีนางสาวธนัญญา บุตสีทา  นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองงาน แนะนำ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้มีผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

บุคลากร

    -  นางสาวธนัญญา  บุตสีทา
    -  นายคุณากร  ทองคำ
    -  นายกิตติภูมิ  โรจนจินดา
    -  นางสาวนาตยา  ศรีวันใจ
    -  นางวันวิสา  ทองคำ
    -  นางพัณนิดา  อินสมพันธ์
    -  นางสาวจารุณี  อาศัยบุญ
    -  นางสาวนงนิตย์  สุขศิริ
    -  นางสาววราพร ปัญญา   
   นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   นักการ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     -  งานจัดหาพัสดุและงานเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสถานที่อื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นผู้รับผิดชอบดูแล
     -  งานเสนอและโต้ตอบหนังสือราชการ
     -  งานธุรการ งานสารบรรณงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
     -  งานจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินอื่นๆ
     -  งานเสนอหนังสือเกี่ยวกับค่างานการชดเชยค่างานก่อสร้างตามอัตราแบบปรับราคาได้
     -  งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของกองคลัง
     -  งานเก็บรวบรวมระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของกองคลัง
     -  งานจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน และควบคุมการเบิกจ่ายของกองคลัง
     -  งานการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองคลังและการตรวจสอบพัสดุประจำปี
     -  งานจำหน่ายทรัพย์สินของกองคลัง
     -  งานสำรวจแบบพิมพ์งานตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน
     -  งานจัดซื้อจัดจ้างทุกหมวดรายจ่ายของกองคลังและวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน
     -  งานจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี
     -  งานจัดทำงบประมาณ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของกองคลัง
     -  งานจัดทำแผนการดำเนินงานของกองคลัง
     -  งานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของกองคลัง
     -  งานรวบรวมผลการปฏิบัติงานและเอกสารในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     -  งานจัดเตรียมเอกสารทางการเงินและเอกสารทางบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
     -  งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ เช่น งานเกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
     -  งานจัดทำเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองคลัง
     -  งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
     -  งานติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านระบบงานของกองคลัง
     -  งานดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง
     -  ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ปรับปรุงและการค้นหา รวบรวมประกาศ คำสั่ง และหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์อื่นผ่านทางเว็บไซต์ของกองคลัง
     -  งานดูแลเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกองคลัง จัดทำและปรับปรุงผังโครงสร้างอัตรากำลังของกองคลังผ่านทางเว็บไซต์
     -  งานจัดเก็บฎีกา (ส่วนที่ 1) และหลักฐานทางพัสดุ (ส่วนที่ 2) เข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบ
     -  งานจัดทำโปรแกรมและควบคุมการทำงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกองคลัง
     -  งานจัดวางระบบสารสนเทศด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกองคลัง
     -  งานควบคุมระบบจัดเก็บและสืบค้นฎีกาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
     -  งานสแกนฎีกาและเอกสารเบิกจ่ายเงิน เพื่อใช้ในระบบสารสนเทศระบบจัดเก็บและสืบค้นฎีกาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
     -  งานตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญคู่จ่ายในฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนการจัดเก็บ
     -  งานควบคุมเกี่ยวกับใบสำคัญรับเงินและจัดเก็บฎีกา
     -  งานควบคุมดูแล เก็บรักษา และงานควบคุมการยืมฎีกาพร้อมหลักฐานทางพัสดุ
     -  งานทำลายเอกสาร
     -  งานรวบรวมหนังสือราชการของส่วนราชการอื่นที่เวียนให้ทราบ
     -  งานสืบค้นหนังสือราชการ
     -  งานจัดทำทะเบียนคุมการลาของข้าราชการกองคลัง พร้อมทั้งรายงานการลาให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทราบเป็นประจำทุกเดือน
     -  งานควบคุม และตรวจสอบวันลาของข้าราชการกองคลัง
     -  งานรับ – ส่ง หนังสือจังหวัด คลังจังหวัด ติดต่อธนาคารและหน่วยงานอื่นงานจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ของกองคลัง   
     -  งานจัดหาพัสดุ และการเบิกจ่าย รายจ่ายตามแผนงานในข้อบัญญัติฯ ของกองคลัง 
     -  งานจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการของกองคลัง
     -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย