ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

        •งานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี

        •งานตรวจสอบการก่อสร้าง

        •งานควบคุมการก่อสร้าง

        •งานซ่อมแซมและการบำรุงรักษาทาง

            - งานก่อสร้างถนนจัดทำเอง

            - งานบำรุงรักษาถนนลาดยาง ตามภารกิจถ่ายโอน

6

7

8

9