ฝ่ายสาธารณูปโภค

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

        •งานแผนงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        •งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

        •งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

        •ให้คำปรึกษาแนะนำในงานด้านวิชาการงานสิ่งแวดล้อม

        •งานสวนสาธารณะ งานบริการทั่วไป

13

14

15