ฝ่ายผังเมือง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

        •งานผังเมือง งาน พรบ.ควบคุมอาคาร

        •งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการการผังเมือง

        •การวางแผนระบบกิจการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการชุมชน

        •งานบำรุงรักษาอาคาร

        •งานภูมิทัศน์สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

        •งานจัดสถานที่ กิจกรรมโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

11

12